ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นายอิทธิพล เสือม่วง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
2
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี เบญจผลาพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
3
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้น ปวช.

ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี เบญจผลาพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 73 ครั้ง
4
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการประเมิน กิจกรรมครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวยุภศิริ อาศศิกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 81 ครั้ง
5
[งานวิจัย (ครู)] รายงานผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวยุภศิริ อาศศิกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
6
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการฝึก ระดับชั้น ปวช.1

ชื่อผู้แต่ง : นายพิเชษฐ ชื่นชอบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
7
[งานวิจัย (ครู)] ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายพิเชษฐ ชื่นชอบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
8
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษา ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายอิศเรศ เฮงสุโข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 71 ครั้ง
9
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ ในรายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ

ชื่อผู้แต่ง : นายอิศเรศ เฮงสุโข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
10
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการส่งงานของนักเรียน ปวช.2/1 แผนกบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางพรรณวดี สรรเสริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
11
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน

ชื่อผู้แต่ง : นางพรรณวดี สรรเสริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 69 ครั้ง
12
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

ชื่อผู้แต่ง : นางมลิวัลย์ สายแวว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
13
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การขายเบื้องต้น 2 ของนักเรียน ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อผู้แต่ง : นางมลิวัลย์ สายแวว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
14
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้แบบฝึกพิมพ์สัมผัส

ชื่อผู้แต่ง : นางจันทนา พาณิชตระการกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
15
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

ชื่อผู้แต่ง : นางจันทนา พาณิชตระการกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 73 ครั้ง
16
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย เรื่อง การบันทึกบัญชีเช่าซื้อ ของนักเรียน ปวช. 2/1 แผนกวิชาการบัญชี ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อผู้แต่ง : นางรัชดาภรณ์ สุขเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
17
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะด้านพิมพ์ดีดไทยของนักเรียน ชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2557

ชื่อผู้แต่ง : นางรัชดาภรณ์ สุขเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
18
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาแบบฝึกทักษะการพิมพ์ โปรแกรม Microsoft Word สำหรับนักเรียน ปวช.

ชื่อผู้แต่ง : การศึกษาแบบฝึกทักษะการพิมพ์ โปรแกรม Microsoft Word สำหรับนักเรียน ปวช.
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 60 ครั้ง
19
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.

ชื่อผู้แต่ง : นายไพศาล มีสุนทรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
20
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กรณีศึกษางานต่อเรือ

ชื่อผู้แต่ง : นายสมพงษ์ ภู่อินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 72 ครั้ง
21
[งานวิจัย (ครู)] สร้างเรือทุ่มอเนกประสงค์ จำนวน 2 ลำ พร้อมเรือพายติดล้อ จำนวน 20 ลำให้กับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

ชื่อผู้แต่ง : นายวรเทพ บุญยัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
22
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อการสอน Power Point

ชื่อผู้แต่ง : นายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
23
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้น ปวช.

ชื่อผู้แต่ง : นายสมพงษ์ ภู่อินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
24
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษารายกรณี (เด็กหนีเรียน) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2

ชื่อผู้แต่ง : นายสุทัศน์ โพธิ์อ่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 69 ครั้ง
25
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

ชื่อผู้แต่ง : นายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
26
[งานวิจัย (ครู)] สร้างเรือพายติดล้อ จำนวน 20 ลำ พร้อมเสื่อลอยน้ำ จำนวน 10 ผืน ให้กับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อนำไปใช้ในโครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงการอาชีวศึกษา และจัดกิจกรรมสิงห์อาชีวะอาสาประจำปี 2557

ชื่อผู้แต่ง : นายวรเทพ บุญยัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 69 ครั้ง
27
[งานวิจัย (ครู)] ร่วมกับอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน วิจัยเรือทุ่นตรวจการณ์เอนกประสงค์ จำนวน 1 ลำ ใช้ในภารกิจ ที่ทำการเคลื่อนที่สำหรับตรวจการณ์ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิต์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อผู้แต่ง : นายวรเทพ บุญยัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
28
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา การเขียนแบบเรือด้วยคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างต่อเรือ

ชื่อผู้แต่ง : นายสุทัศน์ โพธิ์อ่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
29
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะ

ชื่อผู้แต่ง : นายชาญชัย ศิริกระจ่าง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
30
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะ

ชื่อผู้แต่ง : นายชาญชัย ศิริกระจ่าง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
31
[งานวิจัย (ครู)] วิธีสอนที่เสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : นายถาวร ฟักทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
32
[งานวิจัย (ครู)] วิธีสอนที่เสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : นายถาวร ฟักทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
33
[งานวิจัย (ครู)] วิธีสอนที่เสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา วิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

ชื่อผู้แต่ง : นายเชาวลิต อุ้มบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
34
[งานวิจัย (ครู)] วิธีสอนที่เสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา วิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

ชื่อผู้แต่ง : นายเชาวลิต อุ้มบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 71 ครั้ง
35
[งานวิจัย (ครู)] วิธีการสอนที่ส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา วิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ สมประสงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
36
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักเรียน ปวส.1/1

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ สมประสงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 81 ครั้ง
37
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เรื่องการอ่านแบบไม้เบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.2

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิริกร มั่นจินดา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
38
[โครงการ] การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนคติ ของนักเรียนชั้น ปวช.1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิริกร มั่นจินดา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 69 ครั้ง
39
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพื้นฐานการออกแบบ เรื่องการอ่านแบบงานไม้เบื้องต้น ของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ภาคเรียนที่ 2/2557

ชื่อผู้แต่ง : นายชูชัย หันตรา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 69 ครั้ง
40
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน ปวช.1 วิชาฝึกฝีมืองานไม้ แผนกวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ภาคเรียนที่ 1/2557

ชื่อผู้แต่ง : นายชูชัย หันตรา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 85 ครั้ง
41
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel แผนกก่อสร้าง

ชื่อผู้แต่ง : นายฐิฏิพงญ์ ทรงศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
42
[งานวิจัย (ครู)] นักเรียนคุยกันในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายฐิฏิพงญ์ ทรงศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 67 ครั้ง
43
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของนักเรียน ปวช. แผนกวิชาก่อสร้าง

ชื่อผู้แต่ง : นายทนงศักดิ์ หมวดอินทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
44
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอน รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม

ชื่อผู้แต่ง : นายทนงศักดิ์ หมวดอินทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 67 ครั้ง
45
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช. ในเรื่องการไม่ส่งงาน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายมานนท์ ฉิมพาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 69 ครั้ง
46
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาสาเหตุที่นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อ่านค่าตัวต้านทานไม่ได้

ชื่อผู้แต่ง : นายชาคริต นามคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
47
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาทักษะการวัดทรานซิสเตอร์ โดยวิธีสอนเสริมสำหรับนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายวีระพจน์ สิทธิพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
48
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายวีระพจน์ สิทธิพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
49
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจในรายวิชา โครงการ ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายมนตรี แก้วมั่นธรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
50
[งานวิจัย (ครู)] การวัดเจตคติที่มีต่อวิชา เครื่องรับโทรทัศน์ ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายมนตรี แก้วมั่นธรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 83 ครั้ง
51
[งานวิจัย (ครู)] การไม่ส่งาน แผนกวิชางานเครื่องมือกล

ชื่อผู้แต่ง : นายรัตนะ รัตนพรหม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
52
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเรียน วิชา พัฒนางานด้วยระบบและการเพิ่มผลผลิตของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม

ชื่อผู้แต่ง : นายรัตนะ รัตนพรหม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 67 ครั้ง
53
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียน แผนกวิชางานเครื่องมือกล

ชื่อผู้แต่ง : นายมนัส ปรุศุดำเกิง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
54
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องสมการโดยใช้ใบความรู้และใบงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายมนัส ปรุศุดำเกิง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
55
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาปัญหาการเข้าเรียนสายในวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2 ของนักเรียน ปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายอมร รักซ้อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
56
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาปัญหาการเข้าเรียนสายในวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2 ของนักเรียน ปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายอมร รักซ้อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 60 ครั้ง
57
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบ เรื่องของการนำเครื่องมือช่างไฟฟ้ามาเรียนในวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

ชื่อผู้แต่ง : นายอมร รักซ้อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
58
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดทดสอบการต่อวงจรไฟฟ้า ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการต่อวงจร

ชื่อผู้แต่ง : นายฐิรวัฒน์ ประสพสม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
59
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดทดสอบการต่อวงจรไฟฟ้า ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการต่อวงจร

ชื่อผู้แต่ง : นายฐิรวัฒน์ ประสพสม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
60
[งานวิจัย (ครู)] เวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือทำการบ้าน ดูโทรทัศน์ เล่นเกม และช่วยงานบ้าน ของนักเรียนชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2/2557

ชื่อผู้แต่ง : นายฐิติกร เอี่ยมแสงศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
61
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายฐิติกร เอี่ยมแสงศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
62
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้น ปวส.2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นายนที คุ้มปิยะผล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
63
[งานวิจัย (ครู)] เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสนใจในวิธีการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2557

ชื่อผู้แต่ง : นายนที คุ้มปิยะผล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
64
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างพฤติกรรมที่ดีในการรักษาความสะอาดหลังเลิกชั้นเรียน ระดับ ปวส.1 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายไพศาล เกษมรัติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
65
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขาช่างไฟฟ้ากำลังในกระบวนการเรียนการสอน รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 ปีการศึกษา 1/2557

ชื่อผู้แต่ง : นายไพศาล เกษมรัติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
66
[งานวิจัย (ครู)] การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ในเรื่องการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายทรงเกียรติ เกิดนาวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 70 ครั้ง
67
[งานวิจัย (ครู)] การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ในเรื่องการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายทรงเกียรติ เกิดนาวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 60 ครั้ง
68
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายฉัตรกุล ธารณ์ธนาธร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
69
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ เรื่อง "การตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก"

ชื่อผู้แต่ง : นายฉัตรกุล ธารณ์ธนาธร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 74 ครั้ง
70
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงต่อเวลา

ชื่อผู้แต่ง : นายวินัย คงสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
71
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นายวินัย คงสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
72
[งานวิจัย (ครู)] การประเมินโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ กรึงไกร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 67 ครั้ง
73
[งานวิจัย (ครู)] กิจกรรมครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ กรึงไกร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
74
[งานวิจัย (ครู)] สรุปผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ กรึงไกร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 67 ครั้ง
75
[งานวิจัย (ครู)] การสังเคราะห์วิธีการแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าต่อในการทำโครงการ

ชื่อผู้แต่ง : นายอนุสิษฐ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
76
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าในการทำโครงการของนักเรียน แผนกช่างกลโรงงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายอนุสิษฐ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
77
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาการปรับเปลวไฟในการเชื่อมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ระดับ ปวช.3 แผนกช่างกลโรงงาน โดยการเรียนรู้และจดบันทึกด้วยตนเอง

ชื่อผู้แต่ง : นายรังสรรค์ ไกรไธสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 76 ครั้ง
78
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนและแต่งกายผิดระเบียบ วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นายรังสรรค์ ไกรไธสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
79
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวส.1 ที่เข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาและไม่เข้าเรียนวิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม

ชื่อผู้แต่ง : นายอนุชัย อิ่มสงวน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
80
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียน ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่อง วัสดุหล่อลื่นและหล่อเย็น วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมด้วยชุดพัฒนาความรู้

ชื่อผู้แต่ง : นายอนุชัย อิ่มสงวน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
81
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้โปรแกรมตารางงาน เรื่อง เกลียวและงานกลึงเกลียวของนักเรียน ปวช. ที่สอนโดยใช้บทเรียนงานเครื่องมือกล 2

ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลิมพร เอี่ยมมิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 70 ครั้ง
82
[งานวิจัย (ครู)] พฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียน แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะ

ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลิมพร เอี่ยมมิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
83
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และ 3 วิชางานทดสอบปั๊มและหัวฉีด

ชื่อผู้แต่ง : นายบรรจง โพธิ์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
84
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในการเรียนการสอน แผนกช่างกลเรือ

ชื่อผู้แต่ง : นายบรรจง โพธิ์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
85
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ปวช.1 เรื่องการไม่ส่งงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายชัยยศ บุตรทองคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
86
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ปวช.1 เรื่องการไม่ส่งงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายชัยยศ บุตรทองคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
87
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาขาดการกระตือรือร้นในการเรียน วิชางานไม้เบื้องต้น โดยใช้แรงจูงใจ

ชื่อผู้แต่ง : นายธนบดี วิรเศรษฐ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
88
[งานวิจัย (ครู)] พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557

ชื่อผู้แต่ง : นายธนบดี วิรเศรษฐ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
89
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือช่างยนต์เบื้องต้นของนักเรียน ปวช.1

ชื่อผู้แต่ง : นายวีรศักดิ์ ศาลางาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
90
[งานวิจัย (ครู)] นักเรียนระดับ ปวช.1 เขียนหนังสือยังไม่ถูกต้อง

ชื่อผู้แต่ง : นายวีรศักดิ์ ศาลางาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
91
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียน ปวช.

ชื่อผู้แต่ง : นายสุทิน บัวประดิษฐ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
92
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ปวช.1-3 ช่างเชื่อมโลหะ

ชื่อผู้แต่ง : นายสุทิน บัวประดิษฐ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
93
[งานวิจัย (ครู)] คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียน แผนกช่างยนต์ ด้านมนุษยสัมพันธ์

ชื่อผู้แต่ง : นายปณิตพล พัชโรรส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 60 ครั้ง
94
[งานวิจัย (ครู)] คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียน แผนกช่างยนต์ ด้านบุคลิกลักษณะ

ชื่อผู้แต่ง : นายปณิตพล พัชโรรส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
95
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์ศักดิ์ มหิทธิหัสดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
96
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานส่งกำลังรถยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2557

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์ศักดิ์ มหิทธิหัสดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
97
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายประยงค์ กองจินดา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
98
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกช่างยนต์ เรื่องการไม่ส่งงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายประยงค์ กองจินดา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 81 ครั้ง
99
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล

ชื่อผู้แต่ง : นายนพดล ขจรวุฒิตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
100
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียน ปวช.1-3 แผนกวิชาชีพพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : นายนพดล ขจรวุฒิตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
101
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สำหรับเด็กเรียนอ่อนใน ระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : นายวิบูลย์ เบ๊ะกี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
102
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สำหรับเด็กอ่อนในชั้นเรียน ระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : นายวิบูลย์ เบ๊ะกี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
103
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนใน ระดับชั้น ปวช.1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : นายนิทัศน์ จำแนกยุทธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
104
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ชั้น ปวช.1 เรื่องการไม่ส่งงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายนิทัศน์ จำแนกยุทธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
105
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2100 1002

ชื่อผู้แต่ง : นายประสาท ชลาลัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
106
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2100 1002 ของนักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกเครื่องมือกล

ชื่อผู้แต่ง : นายประสาท ชลาลัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
107
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษา วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2557

ชื่อผู้แต่ง : นายสมบูรณ์ จตุรกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 71 ครั้ง
108
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เขียนแบบเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1/2557

ชื่อผู้แต่ง : นายสมบูรณ์ จตุรกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
109
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียน ปวช.

ชื่อผู้แต่ง : นางเตือนใจ รักซ้อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 60 ครั้ง
110
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียน ปวช.

ชื่อผู้แต่ง : นางเตือนใจ รักซ้อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
111
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิชาคณิตศาสตร์ช่างยนต์ โดยใช้ผังมโนทัศน์สำหรับนักเรียน ชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายนิมิตร อัมพะลพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 74 ครั้ง
112
[งานวิจัย (ครู)] การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ปวช.1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายนิมิตร อัมพะลพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
113
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นางภาวิณี นิลวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
114
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเรียนต่อครูผู้สอน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ชื่อผู้แต่ง : นางภาวิณี นิลวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
115
[งานวิจัย (ครู)] ปัญหาการตีเทเบิลเทนนิสหน้ามือและหลังมือกระทบผนังของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1

ชื่อผู้แต่ง : นางณภัคอร ธารณ์ธนาธร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
116
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจส่งงานของนักเรียนในรายวิชาเพศวิถี ระดับ ปวช.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นางณภัคอร ธารณ์ธนาธร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
117
[งานวิจัย (ครู)] การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักศึกษาที่เรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ชั้น ปวช. 2/1 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2557

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธนกฤต อิ่มจิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 184 ครั้ง
118
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1/2557

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธนกฤต อิ่มจิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
119
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1

ชื่อผู้แต่ง : นางอรจิตร ลิ้มกิติศุภสิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
120
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัส 2000 1501

ชื่อผู้แต่ง : นางอรจิตร ลิ้มกิติศุภสิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
121
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียน ปวช. แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววรรณฉวี คามีศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 71 ครั้ง
122
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ปวช. ที่มีต่อระดับผลการเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววรรณฉวี คามีศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
123
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการประเมิน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้แต่ง : นางจุฑามาศ คำพิมพ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
124
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1

ชื่อผู้แต่ง : นางจุฑามาศ คำพิมพ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 60 ครั้ง
125
[โครงการ] เครื่องอัดปุ๋ยชีวะภาพ
เครื่องอัดปุ๋ย
ชื่อผู้แต่ง : นายสมควร นาสมศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 60 ครั้ง
126
[โครงการ] รถดูดเศษโลหะ
รถดูดเศษโละหะในแผนกช่างกลโรงงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติศักดิ์ ฉัตรเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
127
[สิ่งประดิษฐ์] รองเท้านิรภัยปีนเสาเวอร์ชัน 2
รองเท้านิรภัยปีนเสาเวอร์ชัน 2
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
128
[สิ่งประดิษฐ์] เมาส์กระดกมอเตอร์ไฟฟ้า
เมาส์กระดกมอเตอร์ไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
129
[สิ่งประดิษฐ์] ลูกบิดประตูอัจฉริยะ
ลูกบิดประตูอัจฉริยะ
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
130
[สิ่งประดิษฐ์] ชุดกันขโมยรถยนต์เวอร์ชั่นขโมยร้องไห้
ชุดกันขโมยรถยนต์เวอร์ชั่นขโมยร้องไห้
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
131
[สิ่งประดิษฐ์] เครนยกของเอนกประสงค์
เครนยกของเอนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
132
[สิ่งประดิษฐ์] ของที่ระลึกจากต้นไม้มงคล
ของที่ระลึกจากต้นไม้มงคล
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 67 ครั้ง
133
[สิ่งประดิษฐ์] ภาพสานจากเศษวัสดุเหลือใช้
ภาพสานจากเศษวัสดุเหลือใช้
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
134
[สิ่งประดิษฐ์] ชั้นวางรองเท้าจากแกนกระดาษ
ชั้นวางรองเท้าจากแกนกระดาษ
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
135
[สิ่งประดิษฐ์] แท่นประชาสัมพันธ์
แท่นประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
136
[โครงการ] เรือช่วยเหลือน้ำท่วม
เรือเหล็กท้องแบนติดล้อ
ชื่อผู้แต่ง : นายตรีเทพ บุญยัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
137
[โครงการ] เครื่องแปลงไฟฟ้าจากวัสดุเหลือไช้
เครื่องแปลงไฟฟ้า กระแสตรงเป็นกระแสสลับ
ชื่อผู้แต่ง : นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
138
[โครงการ] รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
รถจักรยานต์ไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 161 ครั้ง
139
[โครงการ] กังหันลมแนวตั้ง
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายกอล์ฟ แจ่มจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 73 ครั้ง
140
[โครงการ] เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ชื่อผู้แต่ง : นายพรศักดิ์ เผือกสง่า
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 72 ครั้ง
141
[โครงการ] จักรยานน้ำ
จักรยานน้ำเพื่อการท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง : นายนพดล รักการแพทย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
142
[สิ่งประดิษฐ์] พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการค้า
พังงานแสงอาทิตย์เพื่อการค้า
ชื่อผู้แต่ง : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
143
[สิ่งประดิษฐ์] เม็ดบัวลอยเห็ดหูหนูขาว
เม็ดบัวลอยเห็ดหูหนูขาว
ชื่อผู้แต่ง : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
144
[สิ่งประดิษฐ์] หลอดเพื่อสุขภาพ
หลอดเพื่อสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
145
[สิ่งประดิษฐ์] ไข่เค็มสมุนไพร
ไข่เค็มสมุนไพร
ชื่อผู้แต่ง : แผนกวิชาพาณิชยการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
146
[สิ่งประดิษฐ์] หลอดไฟประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงาน
ชื่อผู้แต่ง : จักรกฤษณ์ จันทร์รอด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 146 เรื่อง