ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
39

• หญิง
24

รวม
63


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
1

• แผนกวิชาการจัดการโลจีสติกส์
1

• แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เพศชาย


นายพชร ศิลาน้อย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเชาวลิต อุ้มบุญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายนพพร สุขีวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประยงค์ กองจินดา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายรังสรรค์ ไกรไธสง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายฉัตรกุล ธารณ์ธนาธร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายฐิรวัฒน์ ประสพสม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมานนท์ ฉิมพาลี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายทนงศักดิ์ หมวดอินทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสมบูรณ์ จตุรกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายสุทัศน์ โพธิ์อ่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายชาญชัย ศิริกระจ่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือนายอิศเรศ เฮงสุโข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายฐิติกร เอี่ยมแสงศรี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายนิทัศน์ จำแนกยุทธ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายไพศาล เกษมรัติ
หัวหน้างาน งานพัสดุนายสรวิชญ์ ทองคำ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายชัยยศ บุตรทองคำ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายวิบูลย์ เบ๊ะกี
หัวหน้างาน งานปกครองนายศศิณัฐ มารศรี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายทิวา คล้ายสุบรรณ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายสุทิน บัวประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพงษ์ศักดิ์ มหิทธิหัสดี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายธนบดี วิรเศรษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมพงษ์ ภู่อินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายฐิฏิพงญ์ ทรงศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายวรเทพ บุญยัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือนายไพศาล มีสุนทรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือนายนิมิตร อัมพะลพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือนายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

ว่าที่ร้อยตรี ศักดา ไชยสีลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายธิติ ไชยสงวนสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานเกริก โพธฺิ์ตระกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจักรกฤษณ์ อ่วมแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอุทัย ซุ่นใช้
ลูกจ้างประจำ งานบุคลากรนายสมชาย ใจเย็น
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายประมวล ทรัพย์บุญ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายวิชัย หงษาวดี
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายธวัชชัย จันทรชีวะ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่