ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
43

• หญิง
24

รวม
67


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างกลเรือ
2

• แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2

• แผนกวิชาการจัดการโลจีสติกส์
1

• แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
5

• แผนกวิชาช่างต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส
1

• แผนกวิชาพาณิชยการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
13

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• งานคานเรือ
2

• งานพิธิภัณฑ์เรือ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เพศชาย


นายพชร ศิลาน้อย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเชาวลิต อุ้มบุญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายนพพร สุขีวัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประยงค์ กองจินดา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายรังสรรค์ ไกรไธสง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายทรงเกียรติ เกิดนาวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายอมร รักซ้อน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายมนตรี แก้วมั่นธรรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายทนงศักดิ์ หมวดอินทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสมบูรณ์ จตุรกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายธนบดี วิรเศรษฐ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลเรือนายชาญชัย ศิริกระจ่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือนายอิศเรศ เฮงสุโข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายณรงค์ สมประสงค์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายไพศาล เกษมรัติ
หัวหน้างาน งานพัสดุนายชัยยศ บุตรทองคำ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายนิทัศน์ จำแนกยุทธ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายวิบูลย์ เบ๊ะกี
หัวหน้างาน งานปกครองนายศศิณัฐ มารศรี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรี ศักดา ไชยสีลา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายสุทิน บัวประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพงษ์ศักดิ์ มหิทธิหัสดี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามานนท์ ฉิมพาลี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายไพศาล มีสุนทรี
หัวหน้างาน งานคานเรือ

นายนิมิตร อัมพะลพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายฉัตรกุล ธารณ์ธนาธร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมพงษ์ ภู่อินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายฐิฏิพงญ์ ทรงศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายประสาท ชลาลัย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายสุทัศน์ โพธิ์อ่อง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือนายวรเทพ บุญยัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือนายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างต่อเรือโลหะและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

นายทิวา คล้ายสุบรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายมนัส ปรุศุดำเกิง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายฐิติกร เอี่ยมแสงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอุทัย ซุ่นใช้
ลูกจ้างประจำ งานบุคลากรนายประมวล ทรัพย์บุญ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายวิชัย หงษาวดี
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสมชาย ใจเย็น
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสรวิชญ์ ทองคำ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)นายธวัชชัย จันทรชีวะ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นายจิณณิชวรัชญ์ โคจำนงด์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

นายฐิรวัฒน์ ประสพสม
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง